Kohti kestävämpää tulevaisuutta

Tietoisuus ja paine vastuullisuudesta on kasvanut. Yritysten vastuullisuuden edellyttäminen on jo sillä tasolla, että sillä voi olla vaikutusta asiakkaiden hankintapäätöksiin. Vastuullinen yritys huomioi kaikessa toiminnassaan niin lainsäädännön kuin muut hyvinvoinnin kannalta olennaiset osa-alueet.  

Mittatarkkojen koneistettavien kappaleiden ja vaativien kokoonpanojen valmistukseen erikoistunut ITA Nordic on toiminut vastuullisesti jo pitkään. Jokapäiväisessä toiminnassa huomioidaan niin ympäristövastuu kuin yhteiskunnallinenkin vastuu.   

ITA Nordicin käyttämä sähkö on hiilivapaata  

 Ympäristölainsäädäntö on tiukentunut viimeisten vuosikymmenten aikana huomattavasti. Tämä on vaikuttanut myös teollisuuden ympäristösuojelutoimiin. Tuotantomenetelmien kehittäminen, tehokas jätteiden kierrättäminen ja uusiutuvien energianlähteiden käyttö on lisääntynyt ja niihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota.  

Uusiutuvan energian tavoitteena on vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä teollisuuden energiajärjestelmissä.  ITA Nordic käyttää vuodessa noin 2,5 miljoonaa kilowattituntia sähköä. Kaikki tämä sähkö on hiilivapaata.  

– Kaikki toimipisteemme käyttävät hiilivapaata sähköä. Keväällä 2022 Puntalan yksikössä luovuttiin maakaasun käytöstä kokonaan ja lämmitysjärjestelmä muutettiin käyttämään sähkökäyttöistä ilma-vesilämpöpumppua. Tämän muutoksen myötä kaasun kulutus vähentynyt 260 MWh, joka tarkoittaa 52 tonnin vähennystä CO2 päästöissä, kertoo ITA Nordicin toimitusjohtaja Tommi Laakso.

– Lisäksi olemme tehostaneet lämmöntalteenottoa huomattavasti. Tuotannossa työstökoneet itsessään tuottavat valtavan määrän hukkalämpöä halliin. Vuonna 2023 uudistetun lämmöntalteenottojärjestelmän avulla olemme pystyneet tehostamaan tämän lämpöenergian hyödyntämistä merkittävästi kiinteistön ja käyttöveden lämmittämiseen, mikä puolestaan on pudottanut lämmitykseen hankittavan energian kulutusta selvästi, jatkaa Laakso. 

Puntalan lisäksi myös Närpiön ja Kurun toimipisteiden päästöt ovat alhaisella tasolla. Molemmat yksiköt ovat liitettyinä kaukolämpöverkkoihin, joissa energiatuotantoon käytetään haketta. Puuhake on luokiteltu uusiutuvaksi, joten sen päästöt ovat nollaluokkaa. 

Hiilijalanjälki auttaa ymmärtämään päästöjen suuruuden  

Energiantuotantoon tehdyillä parannuksilla pystytään vaikuttamaan yrityksen hiilidioksidipäästöihin. ITA Nordic pyrkii vaikuttamaan kaikilla toiminnoillaan omaan hiilijalanjälkeensä. Esimerkiksi materiaalihankinnoilla ja uusilla investoinneilla on ollut vaikutusta hiilijalanjäljen pienenemiseen. Luvut ovatkin hyvällä tasolla, koska ITA Nordicin päästöt ovat vain 30 % Teknologiateollisuuden jäsenistön keskuudessa suoritetun selvityksen keskiarvopäästöistä. ITA Nordicin päästöt suhteessa henkilöstöön ovat 1,6 tCO₂e/hlö ja suhteessa liikevaihtoon ovat 7,5 tCO₂e /milj.€ (pl. kaivos- ja metallinjalostus). (Lähde: Teknologiateollisuuden jäsenistön hiilijalanjälkiselvitys, Teknologiateollisuus ry, 2023)  

Suosimme paikallisuutta materiaalihankinnoissa  

ITA Nordic suosii materiaalin hankinnassa paikallisuutta, millä on suuri merkitys hiilijalanjälkeen.  Teemme tiivistä yhteistyötä Imatralla sijaitsevan Ovakon terästehtaan kanssa, josta tulee meille vuosittain työstettäväksi noin 3000 tonnia hiilineutraalia terästä. Joskus asiakkailla on toimittajatoiveita tai -määreitä, jolloin materiaalit hankitaan muualta. Tällöin ITA Nordic tekee materiaalihankinnat vastuullisilta kumppaneilta Euroopasta.  

– Lähtökohtanamme on, että hankimme kaiken sen raaka-aineen minkä voimme Ovakon tehtaalta. Kun raaka-aine sitten jalostetaan valmiiksi tuotteiksi, syntyy prosessin sivutuotteena merkittävä määrä teräsromua, joka kierrätetään takaisin Ovakolle edelleen uuden teräksen raaka-aineeksi. Paikallisuuden ansiosta hiilijalanjälki on saatu mahdollisimman pieneksi, kertoo Laakso. Teräsromun lisäksi kaikissa toimipisteissä on jo vuosien ajan lajiteltu myös muu kierrätettävä jäte tehokkaasti.  

Työntekijöiden hyvinvointi ja yhteisöjen vaikutukset 

Työyhteisöissä vastuullisuus sisältää ympäristöasioiden lisäksi myös työntekijöiden hyvinvoinnin ja työturvallisuuden. Erityisesti teollisuusaloilla tärkeä työturvallisuuskulttuuri on ITA Nordicilla korkealla tasolla. Työolosuhteiden siisteydestä ja työvälineiden nykyaikaisuudesta huolehditaan hyvin, jotta työnteko on mahdollisimman viihtyisää ja turvallista. Kattavaan perehdytykseen käytetään aikaa, niin yleisellä tasolla kuin perusteellisella työtehtäväkohtaisella tasolla.  

– Meillä on työturvallisuus todella korkealla prioriteetilla ja olemmekin valtakunnallisesti verraten reippaasti yleistä tasoa paremmalla tasolla. Meillä on kattavat toimintatavat turvallisuuden ympärillä ja panostamme erityisesti perehdytykseen sekä jatkuvaan seurantaan. Työtapaturmia tapahtuu hyvin vähän ja käytämmekin ennaltaehkäisevää järjestelmää, jolla seuraamme ns. läheltä piti –tilanteita, kertoo Laakso.

– Järjestelmässä työtekijät kirjaavat tilanteet, joissa on nähty työtapaturman mahdollisuus. Nämä läheltä piti –tilanteet käydään läpi tuotannon esimiesten kesken ja mietitään, tuleeko tehdä aiheeseen liittyviä toimintatapamuutoksia. Lisäksi nämä tilanteet käydään joka toinen viikko läpi koko henkilöstön kanssa. Toimintatapa on hyvin systemaattinen ja hyväksi todettu – olemme saaneet tapaturmatiheyden todella alhaiselle tasolle, jatkaa Laakso. 

Kestävät tavat tuottaa ja toimia jatkuvat myös tulevaisuudessa 

Uusien teknologioiden ja ratkaisujen avulla voidaan löytää kestävämpiä tapoja tuottaa ja toimia. Siksi vastuullinen toiminta pitää sisällään toiminta- ja tuotantotapojen jatkuvaa kehitystä. Valmistusmenetelmien kehittämisellä ja investoinneilla voidaan vaikuttaa valmistusaikaan ja tehokkuuteen, ja sitä kautta mm. käytettyyn energian määrään. Pienilläkin valinnoilla on kokonaisuuden kannalta suuri merkitys.  

Tuotantomenetelmät, materiaalihankinta, kierrätys ja työntekijöiden hyvinvointi kuuluvat olennaisena osana yrityksen vastuullisuuden polkuun. ITA Nordic on jo nyt oikeilla jäljillä ja jatkaa kehitystään vielä tulevaisuudessakin! 

 

Katso kaikki uutiset