Yritysostot osana kasvustrategiaamme

Yritysostot ovat merkittävä tapa kasvattaa yrityksen toimintaa ja parantaa kilpailukykyä. Niiden avulla voidaan laajentaa markkina-aluetta sekä monipuolistaa tuotevalikoimaa. Lisäksi yritysostoilla saadaan käyttöön usein myös uutta teknologiaa ja osaamista.

Vaativien mittatarkkojen koneistettavien kappaleiden sekä erilaisten kokoonpanojen valmistamiseen erikoistuneelle ITA Nordicille yritysostot ovat osa yrityksen kasvustrategiaa. Tehtyjen kauppojen taustalla on yleensä ollut pidempään jatkunut yhteistyö. Näin molemmat osapuolet ovat voineet olla varmoja sekä osaamisen laadusta että toiminnan jatkuvuudesta.  

– Meillä on kasvutavoitteita tulevaisuudelle, mutta alallamme orgaanisesti kasvaminen on haastavaa. Yrityskaupat tukevat kasvustrategiaamme, sillä kauppojen kautta kulkeva kasvupolku on nopeampaa ja kannattavampaa. Uskomme myös, että tulevaisuudessa yritysostojen painoarvo kasvaa, sillä osaavien työntekijöiden saatavuus on haastavaa, kertoo ITA Nordicin hallituksen puheenjohtaja Tommi Matikainen. 

Teollisuusalalla asiakassuhteet ovat usein vuosikymmeniä pitkiä, eikä niiden väliin ole kovinkaan helppoa päästä muutoin kuin kovalla hintakilpailulla tai yrityskaupoilla. Karkeasti voisi sanoa, että noin puolet ITA Nordicin nykyisestä liikevaihdosta on tullut yrityskauppojen kautta.  

– Osassa ostamissamme yrityksissä on ollut haastavaa löytää jatkajaa eläköitymisen lähestyessä, jolloin omistaja etsii omalle yritykselleen luotettavaa jatkajaa. Tässä vaiheessa me olemme tulleet mukaan, jolloin yrityksen toiminta on jatkunut keskeytyksettä, sanoo Matikainen. 

Onnistunut yritysten yhteensovittaminen luo pohjan vahvalle kasvulle 

Kahden yrityksen yhdistämisessä on avainasemassa huolellinen suunnittelu ja tehokas toimintojen integraatio. Sulautumisprosessin onnistuminen vaatii työkulttuurien, henkilöstön johtamisen sekä operatiivisten prosessien onnistunutta yhteensovittamista. Menestyksellinen yhdistäminen luo pohjan vahvalle kasvulle ja kilpailukyvylle, tarjoten samalla mahdollisuuksia sekä yritykselle että sen työntekijöille.  

Sulautumisprosessissa on tärkeää huolehtia asiakassuhteiden säilyttämisestä ja tuotannon ylläpitämisestä ilman keskeytyksiä. Tämä edellyttää sujuvaa työnohjausta ja avointa kommunikaatiota nykyisten ja uusien työntekijöiden kesken. Selkeä tiedotus ja muutoksen hallinta vähentää epävarmuutta ja muutosvastarintaa.  

– Ostamamme yritykset ovat yleensä yrittäjävetoisia. Niissä harvoin on erillistä toimitusjohtajaa, joten kattava yritystuntemus ja tietotaito ovat poisjäävällä yrittäjällä itsellään. Kauppojen edellytyksenä onkin, että yrittäjän pitäisi sitoutua olemaan yrityksen toiminnassa mukana vielä yrityskaupan jälkeen noin 2–3 vuotta, jotta siirtymävaihde voidaan hoitaa mahdollisimman hyvin, sanoo Matikainen 

Yritysostot tuovat mukanaan uutta osaamista ja laajentavat tuotetarjontaa 

Yrityskauppojen tavoitteena on laajentaa sekä asiakaskuntaa että osaamista. ITA Nordicilla onkin kauppojen edellytyksenä, että mukana tulee aina asiakkuuteen liittyvää osaamista – sellaista mitä ITA Nordicilla ei vielä ole. Osaaminen voi olla mm. hankintaosaamista, tietoteknistä osaamista tai yrityksellä voi olla sellaista teknologiaa käytössä, jota ITA Nordicilla ei aiemmin ole ollut. Etuna on, että sekä yhtiön nykyiset että uudet asiakkaat hyötyvät laajentuneesta tuotetarjonnasta ja osaamisesta. Yritysostoilla pyritään saamaan merkittäviä synergiaetuja koko toimitusketjun eri osa-alueille. 

– Kun kaksi yritystä yhdistetään, liittyy siihen etujen lisäksi myös väistämättä omat haasteensa. Yrityksillä on käytössään omat toiminnanohjausjärjestelmät, joihin tulee lähes poikkeuksetta muutoksia yritysten yhteensovittamisessa. Lisäksi yritysten operatiivisissa prosesseissa on tavallisesti eroja, joita tulee tarkastella ja sovittaa yhteen, jotta toiminta tehostuu eikä synny ylimääräistä päällekkäisyyttä, sanoo Matikainen.  

Muutokset tuovat monia etuja yritykselle, mutta myös työntekijöille. Työntekijät saavat uusia uramahdollisuuksia sekä mahdollisuuden oppia ja kasvaa monipuolisemmassa organisaatiossa.  

– Haasteita työntekijöille voivat aiheuttaa eri toimintatapojen ja työsuhde-ehtojen yhteensovittamiset. Onneksi muutosvastarinta on usein pientä ja näistä selvitään tavallisimmin hyvällä työnjohdolla, sanoo Matikainen.  

Millaisia suunnitelmia ITA Nordicilla on tulevaisuudelle?  

Niin nyt kuin tulevaisuudessakin, tavoitteenamme on kasvaa. Seuraamme jatkuvasti mitä markkinoilla tapahtuu ja olemme avoinna uusille yritysostoille. Katsomme ja analysoimme kriittisesti, millaisia yrityksiä ostamme. Pidämme myös tarkasti kiinni toimialarajasta eli emme laajenna toimialalta pois. Ja koska automaation tarve alalla lisääntyy koko ajan, vaikuttaa yrityksen nykyinen automaation taso päätöksentekoomme.  

Koemme, että yritysostot ovat olennaisia kasvun kannalta. Laajeneminen tarjoaa lukuisia etuja sekä yritykselle että sen työntekijöille. Yritysostot edellyttävät kuitenkin kriittistä tutkailua ennen päätöksentekoa, jotta lopputulos on tavoitteiden mukainen.  

Katso kaikki uutiset