Marknadsinformationsregister och sekretesspolicy

Enligt dataskyddsförordningen har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att tydligt informera de registrerade. Denna broschyr uppfyller informationsskyldigheten.

1. Styrenheten

ITA Nordic Oy
Tyvitie 2, 56510 Puntala

Kontaktuppgifter till registret:

ITA Nordic Oy / Mikko Matikainen

Tyvitie 2 56510 Puntala
0405363337
mikko.matikainen@itanordic.fi

Kontaktuppgifter för den potentiella dataskyddsombudet, om tillämpligt:
Företaget har inget dataskyddsombud.

2. Registrerad

 • Företagets personal
 • Kunder
 • Potentiella kunder

3. Syftet med personuppgifter

Skäl för att föra registret:

 • Personuppgifter behandlas utifrån ett registrerat kundförhållande
 • Personuppgifter kommer att behandlas på grundval av samtycke (t.ex. potentiell lista som samlats in på mässor, begärt marknadsföringstillstånd för formuläret)
 • Anställningsrelation
 • Lagstadgad skyldighet: anmälan av den anställdes löneuppgifter till skattemyndigheten, skyldighet enligt aktiebolagslagen att föra aktieägareförteckning

Syfte med behandlingen av personuppgifter och registret:

Personuppgifter kommer endast att behandlas för fördefinierade ändamål, som är följande:

 • hantering av kundrelationer
 • berättar om våra tjänster
 • anställningsfrågor

4. Personuppgifter som ska lagras i registret

Kundregistret innehåller följande information:

Kontaktinformation

 • namn
 • adress
 • e-post
 • telefonnummer

Kundinformation

 • information om köpta produkter/tjänster

Personalregistret innehåller följande uppgifter:

 • identifiering av personen
 • Kontaktinformation
 • information om utbetalning av lön

5. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter, vars användning måste begäras till: mikko.matikainen@itanordic.fi

Besiktningsrätt
Den registrerade kan kontrollera de personuppgifter vi har lagrat.

Rätt att rätta uppgifter
Den registrerade kan begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter om honom.

Invändningsrätt
Den registrerade kan invända mot behandling av personuppgifter om han eller hon anser att personuppgifterna har behandlats olagligt.

Förbud mot direktmarknadsföring
Den registrerade har rätt att förbjuda användningen av uppgifterna för direktmarknadsföring.

Avlägsnanderätt
Den registrerade har rätt att begära radering av uppgifterna om behandlingen av uppgifterna inte är nödvändig. Vi kommer att behandla begäran om radering, varefter vi antingen raderar uppgifterna eller ger ett giltigt skäl till varför uppgifterna inte kan raderas.

Det bör noteras att den personuppgiftsansvarige kan ha en lagstadgad eller annan rätt att inte radera den begärda informationen. Registratorn är skyldig att förvara bokföringsmaterialet enligt den tid (10 år) som anges i bokföringslagen (2 kap. 10 §). Bokföringsmaterialet kan därför inte raderas innan deadline.

Återkallande av samtycke
Om behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade enbart baseras på samtycke och inte på grund av till exempel kundrelationer eller medlemskap, kan den registrerade återkalla samtycke.

Den registrerade kan överklaga beslutet till dataskyddsombudet
Den registrerade har rätt att kräva att vi därför begränsar behandlingen av de omtvistade uppgifterna tills ärendet är löst.

Överklaganderätt
Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsombudet om han eller hon anser att vi bryter mot gällande dataskyddslagstiftning vid behandling av personuppgifter.

Kontaktuppgifter till datatillsynsmannen: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteoduction.html

6. Regelbundna informationskällor

Kundinformation erhålls regelbundet:

 • från kunden själv när kundförhållandet uppstår
 • från kunden själva via onlineformuläret

Personaluppgifter erhålls vid ingående av ett anställningsförhållande.

7. Regelbundna avslöjande

Informationen lämnas som regel inte ut för marknadsföringsändamål utanför ITA Nordic Oy.

8. Bearbetningens varaktighet

Allmänna principer om längden på datalagring och bearbetning.

 • Kundens personuppgifter behandlas i allmänhet så länge som kunden är giltig
 • Personaluppgifter behandlas så länge anställningsförhållandet varar.
 • När anställningen avslutas ser man till att radera de uppgifter som inte längre behövs.
 • Arbetstagaren har rätt att ansöka om anställningsbevis i ytterligare 10 år efter anställningens upphörande, så generell information om anställningens varaktighet och arbetsuppgifterna kommer att bevaras under denna period.

9. Behandlare av personuppgifter

Kundinformation hanteras av medlemmar i ITA Nordic Oy:s ledningsgrupp och annan personal som är i regelbunden kontakt med kunder på grund av sina arbetsuppgifter.

Personalinformation hanteras av företagets VD, CFO, produktionschef och Kuru Plant Manager.

Den personuppgiftsansvarige och dess anställda behandlar personuppgifter. Vi kan också delvis lägga ut behandlingen av personuppgifter på entreprenad till en tredje part, i vilket fall vi kommer att säkerställa genom avtalsöverenskommelser att personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och i övrigt på ett lämpligt sätt.

Tredje parter är Saimaan laskenta Oy och IT-Saimaa Oy.

10. Dataöverföring utanför EU

Personuppgifter kommer inte att överföras utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

11. Automatiskt beslutsfattande och profilering

Vi använder inte informationen för automatiskt beslutsfattande eller profilering.